Liselerde sınavlar test usulü ile değil yazılı yoklama şeklinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki sınavların yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenlenme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni yönetmelikte liselerde sınıf tekrarı, devamsızlık ve açık öğretime geçişlere ilişkin hükümlerin yanında yeni yeni maddeler de yer aldı.

Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi.

Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

E-portfolyo uygulaması ile sosyal sorumluluk programı

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mezun olana kadar sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat boyu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan ya da yüz yüze eğitim modüllerine ve ulusal veya uluslararası alanlarda proje çalışmalarına katılımlarını sağlamak ve yapılan çalışmaların sertifika veya belgeye dayalı olarak e-portfolyo sistemi ile kayıt altına alınmasını temin etmek amacıyla düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda yönetmeliğe “sosyal sorumluluk programı” eklendi.

Bunun yanında, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görev tanımlarında güncellemeye gidildi.

Öğrenciler, lise öğrenimleri sürecinde sosyal sorumluluk programı çalışmaları, ortaöğretim kurumlarında 40 saat, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında ise 20 saat olarak uygulanacak.

Anadolu teknik programında yer alan ortak dersleri destekleyen ve yükseköğretime hazırlayan Akademik Destek Programı dersleri alan/dal öğretim programı haftalık ders çizelgesinde seçmeli dersler arasında gösterilerek okutulması amaçlandığından değişikliğe gidildi.

Proje okullarına yönelik Bakanlıkça yürütülen yeni düzenleme kapsamında, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ile proje okulları yeniden tanımlandı.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesine yönelik iş ve işlemler, “Bakanlık merkezi sınavla öğrenci alan okulları belirleme komisyonu” marifetiyle yürütülecek.

Mesleki eğitim merkezlerine ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirip kayıt olacak öğrencilerin 14 yaşını doldurmuş olma şartı getirildi.

Bunun yanında ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma, mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak.

Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmayacak. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmayacak. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.

Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleki eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı hariç yaşla ilgili diğer hükümleri uygulanmayacak.

Nakil komisyonlarına Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Raporu ile başvuru yapan öğrencilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması sağlandı.

Şube sayıları

9’uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısı, spor liselerinde en fazla 5’i, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan için 2’şer şubeyi geçemeyecek. Takım sporları ve spor dalları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan oluşturulacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından, yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin merkezi sınav puanı bulunması durumunda mağduriyet yaşamadan, merkezi sınav puanıyla yerleştirilmelerine imkan sağlandı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi, 9’uncu sınıfta ders yılı başlamadan bir hafta önce yapılacak tanıtım ve yönlendirme çalışmaları sonucunda ders yılının ilk haftası içinde yapılacak.

Mesleki eğitim merkezi, telafi çerçeve öğretim programında (ustalık telafi) eğitim süresi yoğunlaştırılarak hesaplandığı için devamsızlık yapılan sürelerin eğitim süresine eklenmesi ve telafi eğitim süresinin kayıpsız olarak en fazla 28 haftada tamamlanabilmesi sağlanacak.

Mesleki eğitim merkezi programı içinde geçiş yapmak isteyen öğrenciler ile diğer okul ve program türlerinden mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin hangi sınıf seviyesine ve hangi şartlarda hak kaybı olmadan nakil ve geçiş yapabileceği hususunda düzenleme yapıldı.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara diğer ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 11’inci sınıfta da yapılacak yetenek sınavı ile geçiş yapabilmeleri sağlanacak.

Haftalık ders saat sayısı 6 ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Uygulamalı sınavları hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması, soru ve cevap anahtarlarının zümre öğretmenlerince, il sınıf/alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğü ile birlikte oluşturulan konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanması, ders ve sınıf düzeyinde eksik olduğu tespit edilen konu ve kazanımların değerlendirilmesi, eksiklikleri gidermeye yönelik uygulamaların ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Anadolu teknik programının 12’nci sınıfında meslek dersi olmadığından bu alan/dal dersinin 11’inci sınıftan seçilmesi ve staj bitirme sınavından alınan puanın yılsonu başarı puanına etki etmesi için bir dersle ilişkilendirilecek.

Zümre toplantılarında; derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyali ile eğitim ortamlarının etkin kullanımı ve okul dışı öğrenme ortamları da kullanılarak işlenmesi, sınav dönemleri sonrasında yapılan analizler doğrultusunda öğrencilerde tespit edilen konu ve kazanım eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve uygulamaya yönelik esaslar belirlenecek.

İl alan zümrelerinin daha etkin ve verimli olarak yapılması amacıyla il milli eğitim müdürlüğünde görevli ilgili alandaki müdür yardımcısı veya şube müdürünün de toplantıya katılması yönünde düzenlemeye gidildi.

Mesleki ve teknik eğitim çerçeve öğretim programlarında yapılan değişiklik nedeniyle öğrencilerin stajlarını 9’uncu sınıf sonunda başlayarak 11’inci sınıf sonuna kadar tamamlayabilmesine imkan sağlandı.

Öğretmenlere doğum sonrası nöbet görevi

Öğretmenlere, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden 2 yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek. Bu düzeleme ile daha önceki yönetmelikte doğum sonrası 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarılmış oldu.

İşletmede beceri eğitimleri sırasında usta öğreticilerin, öğrencilerin beceri eğitimlerini daha verimli şekilde yaptırabilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla bir usta öğretici için oluşturulabilen öğrenci grubundaki sayı 40 yerine 16 olarak yeniden düzenlendi.

Kişisel verilerin korunması

Okul yönetimince, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülmesine imkan sağlandı.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun’da yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

Yeni düzenleme ile ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumları alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflikleri için yapılan değerlendirmelerde ödül ve cezaların öğretmenlikte geçen sürelerle sınırlandırılması sağlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x